Đơn đề nghị miễn, giảm học phí

đăng 01:09, 13 thg 9, 2011 bởi Hiệu trưởng: Nguyễn Thái Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Ban hành theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

(Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông)

Kính gửi: Trường trung học cơ sở Quang Trung

 

Họ và tên (1): …………………………………………………………………………………………..

Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2): ………………………………………………………...

Hiện đang học tại lớp: ……………………………….

Trường: Trường trung học cơ sở Quang Trung

Thuộc đối tượng : (Ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49).

………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

 

 

.........., ngày     tháng    năm

Người làm đơn (3)

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

  

----------------------------------------

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

Phiếu đánh giá, xếp loại giáo viên

đăng 20:07, 28 thg 4, 2011 bởi Hiệu trưởng: Nguyễn Thái Sơn

    PHÒNG GD&ĐT XUYÊN MỘC                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  *********                                                     -----------------o0o------------------

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2010-2011

 

Họ và tên:…………………………………………………………………Năm sinh:…………………..

Trình độ đào tạo:…………………………………………………………………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác:………………………………………………………………………………..

Nhiệm vụ được phân công:………………………………………………………………………………

 

I- Tự nhận xét, đánh giá, xếp loại theo nội dung, tiêu chuẩn quy định:

1/. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a. Nhận thức tư tưởng, chính trị:...................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

b. Chấp hành Chính sách, Pháp luật của Nhà nước: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

c. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị đảm bảo số lượng, chất lượng, ngày giờ công lao động:………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………….

d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên;  ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân:………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

e. TỰ XẾP LOẠI về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (loại tốt, khá, trung bình, kém):……………

2/. Về chuyên môn, nghiệp vụ:

a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình, tự phê bình:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c. TỰ XẾP LOẠI về chuyên môn nghiệp vụ (loại tốt, khá, trung bình, kém): …………………………

3/. Khả năng phát triển: (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội…)

……………………………………………………………………………………………………………

4/. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ: ......................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5/. Tự đánh giá, xếp loại chung (loại xuất sắc, khá, trung bình, kém):…………………………………

 

Ngày……..tháng…….năm 2011

Người tự nhận xét

          (ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

II. Nhận xét, đánh giá, xếp loại của tổ chuyên môn:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày…… tháng ……năm 2011

                       Tổ chuyên môn

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

 

……………………………………………

 

III. Tóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại của Thủ trưởng đơn vị cơ sở:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     

Kết luận của Thủ trưởng:

-         Xếp loại phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (Tốt, khá, trung bình, kém):……………………

-         Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ (Tốt, khá, trung bình, kém):………………………………..

Giáo viên đạt loại (Xuất sắc, khá, trung bình, kém): …………………………………………………

 

Hoà Bình, ngày………tháng………năm 2011

     Thủ trưởng đơn vị

    (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

     Nguyễn Thái Sơn

Phiếu đánh giá cán bộ, viên chức không trực tiếp giảng dạy

đăng 20:04, 28 thg 4, 2011 bởi Hiệu trưởng: Nguyễn Thái Sơn

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN XUYÊN MỘC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

KHÔNG TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY

Năm học : 2010-2011

 

-Họ và tên :…………………………………………………………………………………..

-Trình độ đào tạo :…………………………………………………………………………..

-Chức vụ, chức danh :………………………………………………………………………..

-Nhiệm vụ đuợc phân công :  ……………………………………………………………….

 

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN :

1.Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 2. Kết quả công tác:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

3. Tinh thần kỷ luật:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

4. Tinh thần phối hợp trong công tác:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

5. Tinh thần trung thực trong công tác:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

6. Lối sống đạo đức:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

 

 

 

7. Tinh thần học tập nâng cao đạo đức:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

                                                                                    ……………, ngày…..tháng…..năm 2011

                                                                                                     Người tự nhận xét đánh giá

                                                                                                    ( Ký tên, ghi rõ họ tên )

 

 

 

 

 

II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

( phần này do Thủ trưởng trực tiếp ghi)

 

STT

Nội dung

Xếp loại

Ghi chú

1

Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước

 

 

2

Kết quả công tác

 

 

3

Tinh thần kỷ luật

 

 

4

Tinh thần phối hợp trong công tác

 

 

5

Tính trung thực trong công tác

 

 

6

Lối sống đạo đức

 

 

7

Tinh thần học tập nâng cao trình độ

 

 

8

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

 

 

(1)  Xếp theo loại: Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém.

Kế luận: Công chức, viên chức đạt loại: ..........................................................................................

 

Ngày……tháng……năm 2011

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Đơn xin chuyển trường

đăng 20:00, 28 thg 4, 2011 bởi Hiệu trưởng: Nguyễn Thái Sơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------o0o-------------

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

*****

 

Kính gữi:        -Ban Giám Hiệu trường THCS ……………………………………………………

-……………………………………………………………………………………..

 

Họ và tên học sinh:………………………………………………………….Giới tính:……………..

Ngày tháng, năm sinh: …………………………………          Nơi sinh: ………………………………..

Dân tộc: ……………………….. Tôn giáo: ……………………………………………………………

Là học sinh lớp: ……….. trường THCS: ……………………………………Năm học 200…- 200…

Thuộc xã:……………………………Huyện:……………………………Tỉnh:…………………………

Nay xin chuyển đến trường THCS:…………………………………………………………………………..

Thuộc xã:……………………………Huyện:……………………………Tỉnh:…………………………

Để tiếp tục học lớp:…………….          Năm học 200…- 200…

Lý do xin chuyển: ……………………………………………………………………………………………

 

Kính mong Ban Giám Hiệu nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ để em được tiếp tục theo học tại trường mới.

Em xin chân thành cảm ơn!

……………, ngày………tháng………năm 2008

Ý kiến của phụ huynh                                                                                        Chữ ký của học sinh

.....................................................

………………………………….

Chữ ký của phụ huynh

 

 

 

 

 

Ý kiến của BGH trường nơi chuyển đến:

 

BGH trường THCS …………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

 

………………, ngày ….. tháng ….. năm 200….

                        HIỆU TRƯỞNG

 

1-4 of 4