Nhà trường‎ > ‎Biểu mẫu‎ > ‎

Đơn xin chuyển trường

đăng 20:00, 28 thg 4, 2011 bởi Hiệu trưởng: Nguyễn Thái Sơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------o0o-------------

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

*****

 

Kính gữi:        -Ban Giám Hiệu trường THCS ……………………………………………………

-……………………………………………………………………………………..

 

Họ và tên học sinh:………………………………………………………….Giới tính:……………..

Ngày tháng, năm sinh: …………………………………          Nơi sinh: ………………………………..

Dân tộc: ……………………….. Tôn giáo: ……………………………………………………………

Là học sinh lớp: ……….. trường THCS: ……………………………………Năm học 200…- 200…

Thuộc xã:……………………………Huyện:……………………………Tỉnh:…………………………

Nay xin chuyển đến trường THCS:…………………………………………………………………………..

Thuộc xã:……………………………Huyện:……………………………Tỉnh:…………………………

Để tiếp tục học lớp:…………….          Năm học 200…- 200…

Lý do xin chuyển: ……………………………………………………………………………………………

 

Kính mong Ban Giám Hiệu nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ để em được tiếp tục theo học tại trường mới.

Em xin chân thành cảm ơn!

……………, ngày………tháng………năm 2008

Ý kiến của phụ huynh                                                                                        Chữ ký của học sinh

.....................................................

………………………………….

Chữ ký của phụ huynh

 

 

 

 

 

Ý kiến của BGH trường nơi chuyển đến:

 

BGH trường THCS …………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

 

………………, ngày ….. tháng ….. năm 200….

                        HIỆU TRƯỞNG

 

Comments