Nhà trường‎ > ‎Biểu mẫu‎ > ‎

Phiếu đánh giá, xếp loại giáo viên

đăng 20:07, 28 thg 4, 2011 bởi Hiệu trưởng: Nguyễn Thái Sơn

    PHÒNG GD&ĐT XUYÊN MỘC                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  *********                                                     -----------------o0o------------------

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2010-2011

 

Họ và tên:…………………………………………………………………Năm sinh:…………………..

Trình độ đào tạo:…………………………………………………………………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác:………………………………………………………………………………..

Nhiệm vụ được phân công:………………………………………………………………………………

 

I- Tự nhận xét, đánh giá, xếp loại theo nội dung, tiêu chuẩn quy định:

1/. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a. Nhận thức tư tưởng, chính trị:...................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

b. Chấp hành Chính sách, Pháp luật của Nhà nước: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

c. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị đảm bảo số lượng, chất lượng, ngày giờ công lao động:………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………….

d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên;  ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân:………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

e. TỰ XẾP LOẠI về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (loại tốt, khá, trung bình, kém):……………

2/. Về chuyên môn, nghiệp vụ:

a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình, tự phê bình:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c. TỰ XẾP LOẠI về chuyên môn nghiệp vụ (loại tốt, khá, trung bình, kém): …………………………

3/. Khả năng phát triển: (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội…)

……………………………………………………………………………………………………………

4/. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ: ......................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5/. Tự đánh giá, xếp loại chung (loại xuất sắc, khá, trung bình, kém):…………………………………

 

Ngày……..tháng…….năm 2011

Người tự nhận xét

          (ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

II. Nhận xét, đánh giá, xếp loại của tổ chuyên môn:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày…… tháng ……năm 2011

                       Tổ chuyên môn

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

 

……………………………………………

 

III. Tóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại của Thủ trưởng đơn vị cơ sở:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     

Kết luận của Thủ trưởng:

-         Xếp loại phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (Tốt, khá, trung bình, kém):……………………

-         Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ (Tốt, khá, trung bình, kém):………………………………..

Giáo viên đạt loại (Xuất sắc, khá, trung bình, kém): …………………………………………………

 

Hoà Bình, ngày………tháng………năm 2011

     Thủ trưởng đơn vị

    (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

     Nguyễn Thái Sơn

Comments