Hướng dẫn thực hiện công tác Bảo hiểm Y tế học sinh năm học 2011-2012)

đăng 01:12, 13 thg 9, 2011 bởi Hiệu trưởng: Nguyễn Thái Sơn

PHÒNG GIÁO DỤC XUYÊN MỘC              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ----------------o0o-----------------

Số: 18/HD-THCS.QT                                                  Hoà Bình, ngày 20 tháng 8 năm 2011

(V/v Hướng dẫn thực hiện công tác

Bảo hiểm Y tế học sinh  năm học 2011-2012)

 

Kính gữi:        -     Bộ phận quản lý tài chính, cán bộ y tế trường THCS Quang Trung.

-         Giáo viên chủ nhiệm các lớp học.

-         Ban đại diện cùng toàn thể cha mẹ học sinh.

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008.

Căn cứ Công văn số 494/HDLN-GDĐT-BHXH ngày 10/6/2011 của Liên sở GDĐT và BHXH về việc thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2011 2012.

Ban Giám Hiệu trường THCS Quang Trung thông báo cụ thể như sau:

 

I.Đối tượng phải tham gia BHYT:

100% học sinh phải tham gia Bảo hiểm y tế.

 

II. Mức thu phí BHYT năm học 2011-2012:

Mức thu phí BHYT học sinh là 209.500 đồng (830.000 đ x 3% x 12 tháng x 70%)

Diễn giãi: Mức phí BHYT học sinh bằng 3% mức lương tối thiểu/tháng nhân với 12 tháng. Học sinh phải đóng 70%, Nhà nước hỗ trợ 30%.

III. Thời gian thu phí BHYT:

Học sinh nộp phí BHYT kể từ đầu năm học đến ngày 19/9/2011.

Học sinh sẽ được cấp thẻ BHYT có giá trị 1 năm (12 tháng) kể từ ngày 01/10/2011.

IV. Tổ chức thực hiện:

- Triển khai công tác BHYT học sinh ngay đầu năm học (nhà trường đã có văn bản gữi tận gia đình học sinh).

- Phụ trách công tác BHYT học sinh là nhân viên y tế.

            - Học sinh đã được nhà nước cấp thẻ BHYT thì photo nộp cho nộp cho nhân viên y tế nhà trường.

 

Trên đây là hướng dẫn công tác BHYT học sinh năm học 2011-2012. Đề nghị Kế toán trưởng, GVCN các lớp, người phụ trách công tác y tế triển khai cụ thể cho học sinh và CMHS biết để cùng thực hiện vì mục tiêu chăm sóc sức khoẻ học sinh.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                Nguyễn Thái Sơn

Comments