Quy chế hoạt động nhà trường

đăng 18:54, 17 thg 9, 2010 bởi Hiệu trưởng: Nguyễn Thái Sơn

   PHÒNG GD&ĐT XUYÊN MỘC             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số 03/QCHĐ-THCSQT                                                        Hoà Bình, ngày10 tháng 9 năm 2010

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2010-2011

 

- Căn cứ Luật giáo dục sửa đổi - bổ sung năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 04 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ các văn bản của ngành và địa phương về công tác giáo dục;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2010-2011.

Trường THCS Quang Trung đề ra Quy chế hoạt động nhà trường như sau:

 

CHƯƠNG I: VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG


Điều 1.Vị trí, chức năng:

Trường Trung học cơ sở là bậc học nối tiếp bậc tiểu học của hệ thống giáo dục quốc dân, là cơ sở của bậc phổ thông trung học nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông cho học sinh.

Điều 2. Nhiệm vụ:

1.      Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục trung học do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành;

2.      Tiếp nhận học sinh, vận động học sinh bỏ học đến trường, thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục Trung học cơ sở trong phạm vi xã Hoà Bình theo quy định của nhà nước;

3.      Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh;

4.      Quản lý sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật;

5.      Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục;

6.       Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động giáo dục trong phạm vi cộng đồng;

7.       Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3: Về đội ngũ:

Tổng số  CB-GV-CNV: 69

 Trong đó:

+ Ban giám hiệu: 03

+ Tổng Phụ trách: 01

+ Giáo viên: 56

+ Nhân viên: 09

 

Điều 4: Biên chế các tổ chức trong nhà trường:

Nhà trường biên chế thành 07 tổ chuyên môn và 01 tổ HC-QT bao gồm:

1. Tổ Toán:                                         Tổng số 08 giáo viên.

2. Tổ Lý – Tin:                                   Tổng số 07 giáo viên.

3. Tổ Sinh – Hoá – Công nghệ:        Tổng số 08 giáo viên.

4. Tổ Ngữ văn:                                   Tổng số 10 giáo viên.

5. Tổ Sử - Địa – GDCD:                   Tổng số 10 giáo viên.

6. Tổ Ngoại ngữ:                                Tổng số 05 giáo viên.

7. Tổ Thể dục – Nghệ thuật: Tổng số 08 giáo viên.

8. Tổ Hành chính - Quản trị: Tổng số 13 GV, NV.

 

CHƯƠNG III: TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

Điều 5: Cán bộ quản lý.

Nhà trường có 1 Hiệu trưởng và 2 Phó hiệu trưởng.

1.) Hiệu trưởng: Phụ trách điều hành chung, chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về tất cả các mặt hoạt động của nhà trường.


2.) Phó hiệu trưởng 1: Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các mặt công tác sau:

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn: Kế hoạch dạy và học; kế hoạch thực hành-thí nghiệm; kế hoạch sử dụng ĐDDH; kế hoạch dạy nghề PT; kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh; kế hoạch Thanh tra, kiểm tra chuyên môn; kế hoạch tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm và các kế hoạch khác trong hoạt động chuyên môn.

- Tổ chức, quản lý, điều hành công tác dạy và học: Quản lý việc thực hiện nội dung chương trình, chất lượng dạy và học, tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác.

- Cùng với Hiệu trưởng phân công công tác cho tất cả giáo viên.

- Phụ trách, theo dõi, đánh giá các tổ chuyên môn: Toán; Lý-Tin; Sinh-Hoá-CN; Thể dục-Nhạc-Mỹ thuật.

- Quản lý, tổ chức, giáo dục học sinh, đánh giá xét duyệt kết quả của HS khối 8 và khối 9.

- Theo dõi công tác thư viện, thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học.

- Cùng với Hiệu trưởng phối hợp với Ban đại diện Hội CMHS trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Sắp xếp để hàng tuần dự giờ dạy của giáo viên từ 2 đến 3 tiết.

- Cập nhật tình hình hàng ngày vào sổ trực: Buổi sáng các ngày thứ 2;4;6 và buổi chiều các ngày thứ 3;5;7 trong tuần.

- Chịu trách nhiệm về nội dung mục chuyên môn trên trang Web của nhà trường.


3.) Phó hiệu trưởng 2: Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các mặt công tác sau:

- Công tác quản lý CSVC và Hành chính- Quản trị.

- Công tác phổ cập, huy động học sinh ra lớp.

- Cùng với Hiệu trưởng phân công công tác cho tất cả nhân viên.

- Trực tiếp kiêm tổ trưởng Tổ chủ nhiệm lớp.

- Làm Chủ tịch Chi hội Khuyến học nhà trường, Trưởng ban Phòng cháy, chữa cháy; Trưởng ban phòng chống bão lụt; Trưởng ban chăm sóc sức khoẻ viên chức, học sinh và phụ trách các phong trào hoạt động xã hội khác.

- Quản lý, tổ chức, giáo dục học sinh, đánh giá xét duyệt kết quả của học sinh khối 6 + khối 7.

- Công tác hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, lao động, hướng nghiệp, vệ sinh, phòng dịch.

- Phụ trách, theo dõi, đánh giá các tổ chuyên môn: Ngữ văn; Sử-Địa-GDCD; Ngoại ngữ và tổ Hành chính-Quản trị.

- Cùng với Hiệu trưởng phối hợp với Ban đại diện Hội CMHS trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Sắp xếp hàng tuần dự giờ dạy của giáo viên từ 2 đến 3 tiết.

- Cập nhật tình hình hàng ngày vào sổ trực: Buổi sáng các ngày thứ 3;5;7 và buổi chiều các ngày thứ 2;4;6 trong tuần.

 

Điều 6:  Chủ tịch công đoàn

Chủ tịch công đoàn: Có những nhiệm vụ như sau:

-         Lãnh đạo và tổ chức các hoạt động công đoàn theo điều lệ công đoàn.

-         Là phó chủ tịch thường trực hội đồng thi đua khen thưởng. Chịu trách nhiệm theo dõi, cập nhật kết quả đánh giá xếp loại thi đua của đơn vị.

-         Chủ động, phối hợp với BGH, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường tổ chức các phong trào nhằm thúc đẩy hoạt động dạy và học.

-         Có tinh thần tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng, xây dựng khối đoàn kết, thực hiện 3 cuộc vận động lớn và phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 

Điều 7:  Tổ trưởng chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch và điều hành các hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của các thành viên trong tổ theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì các cuộc họp tổ theo lịch trong thời khoá biểu và nội dung chỉ đạo của Hiệu trưởng.
- Kiểm tra và ký vào lịch báo giảng, giáo án của giáo viên vào cuộc họp tổ nhóm chuyên môn hàng tuần.

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Giáo viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ phó và cùng tổ phó dự giờ mỗi giáo viên 4 tiết/năm.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên trong tổ.


Điều 8:  Tổng phụ trách Đội TNTPHCM:

- Tổ chức chào cờ đầu tuần, điều hành các hoạt động của Đội TNTPHCM.

- Phối hợp với Ban quản sinh tổ chức, quản lý, giáo dục HS - Đặc biệt các trường hợp HS cá biệt.

- Tổ chức quản lý, lên kế hoạch thi đua trong HS theo chủ đề hàng tháng dưới sự chỉ đạo của Hội đồng đội thành phố và Hiệu trưởng nhà trường. Tổng kết báo cáo BGH kết quả thi đua hàng tuần, công khai kết quả thi đua vào các buổi chào cờ hàng tuần.

- Phối hợp Ban quản sinh theo dõi tình hình tham gia sinh hoạt 15 phút đầu giờ của GVCN.

- Phối hợp, vận động các lực lượng giáo dục, các lực lượng xã hội ở địa phương cùng tham gia công tác Đội.

 

Điều 9: Các thành viên ban quản sinh

Ban quản sinh do Hiệu trưởng thành lập và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những nhiệm vụ sau đây:

-         Quản lý học sinh trong phạm vi nhà trường ngoài giờ học.

-         Theo dõi, xử lý những sai phạm của học sinh; Lập hồ sơ, đề xuất với hội đồng kỷ luật hình thức và mức độ kỷ luật đối với học sinh vi phạm nội quy nhà trường.

-         Phối hợp với với TPT, GVCN trong việc giáo dục học sinh.

-         Phối hợp với TPT duy trì nề nếp chào cờ đầu tuần, nề nếp sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

-     Phối hợp TPT theo dõi tình hình tham gia sinh hoạt 15 phút đầu giờ của GVCN.

-         Phối hợp với nhân viên bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự trường học.


Điều 10: Giáo viên

a. Giáo viên trực tiếp giảng dạy:

a.1. Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, chuẩn bị thí nghiệm - thực hành (Các tiết cần thiết sử dụng thí nghiệm - thực hành, giáo viên cần đăng ký trước với cán bộ thiết bị thới gian ít nhất là 1 ngày để có sự chuẩn bị chu đáo); kiểm tra đánh giá theo đúng quy định (kể cả việc đánh giá cho điểm, xếp loại từng học sinh và việc đánh giá xếp loại sau mỗi giờ dạy trên lớp theo quy định của trường); Vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, chính xác. Đến trường và ra vào lớp đúng giờ, cấm hành vi tuỳ tiện bỏ giờ; quản lý học sinh trong các hoạt đông giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia tích cực các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn. Thực hiện định mức dạy 19 tiết/ tuần.

a.2. Luôn có ý thức rèn luyện đạo đức theo các quy định về đạo đức nhà giáo, có kế hoạch tự học tập và bồi dưỡng về chuyên môn. bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy giáo dục.

a.3.Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật điều lệ nhà trường, thực hiện nghiêm túc các quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

a.4. Giữ dìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu tôn trọng học sinh; đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của học sinh; đối sử đúng mực với phụ huynh, đoàn kết thân ái cùng giúp đỡ đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ.

a.5. Phối hợp có hiệu quả các lực lượng giáo dục: GVCN, GVBM, gia đình học sinh, đoàn thể.
a.6. Tham gia công tác phổ cập THCS ở địa phương và địa bàn được phân công. Tham gia các hoạt động của địa phương theo đúng chức năng của nhà trường.

a.7. Phải có hành vi, ứng xủ mẫu mực có tác dụng giáo dục cảm hoá học sinh. Mặc đồng phục theo quy định khi đến trường.

a.8. Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 02 bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, 04 tiết dạy của 02 lần hội giảng hoặc thao giảng và 18 tiết dự giờ đồng nghiệp.


b. Giáo viên chủ nhiệm:

b.1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt và có biện pháp tổ chức giáo dục phù hợp, có hiệu quả với từng đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp phát huy tính tích cực, khả năng tự quản của học sinh. Là thành viên của Ban chăm sóc sức khoẻ học sinh.

 b.2. Liên hệ, cộng tác thường xuyên với gia đình học sinh: Thông báo tình hình học tập, rèn luyện của HS thông qua sổ liên lạc sau mỗi tuần, các trường hợp đặc biệt phải thông báo ngay cho CMHS và BGH biết, chủ động phối hợp với Ban quản sinh, TPT đội và các tổ chức xã hội có liên quan để giáo dục học sinh.

b.3. Nhận xét đánh giá và xếp loại học sinh một cách chính xác, đề xuất các danh sách HS khen thưởng, kỷ luật … và hoàn chỉnh việc ghi kết quả số ngày nghỉ, kết quả học tập, hạnh kiểm vào sổ điểm và học bạ theo quy định.

b.4. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình mọi mặt của lớp với Hiệu trưởng và BGH.

b.5. Mỗi tuần có ít nhất là 2 lần cùng sinh hoạt 15 phút đầu giờ với học sinh của lớp.

 

Điều 11 : Nhân viên.

Là nhân viên phải thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ nghề nghiệp theo ngạch công chức và theo văn bản hợp đồng lao động thoả thuận.

  

1. Nhân viên Kế toán:

- Lập dự toán, quyết toán, lập báo cáo, quản lý hồ sơ tài chính theo quy định của Luật kế toán.
- Thực hiện đúng quy định về quyền tự chủ Tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.

- Thực hiện đúng các yêu cầu về thu chi của nhà trường kịp thời, chính xác và đạt hiệu quả tốt nhất.

- Vào ngày 30 hàng tháng phải báo cáo đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động thu, chi của các loại quỹ cho Hiệu trưởng.

- Thực hiện công khai tài chính theo quy định.

- Mỗi tuần được nghỉ một ngày vào thứ 3 hằng tuần.


2. Nhân viên Văn thư:

- Thường xuyên kiểm tra, cập nhật sĩ số HS hàng tuần; Ngày 20 hằng tháng báo cáo danh sách học sinh bỏ học, chuyển đi, chuyển đến cho Hiệu trưởng.

- Quản lý hồ sơ học sinh, sổ điểm, sổ ghi đầu bài và các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường theo quy định.

- Tiếp nhận, xử lý, chuyển công văn; Sắp xếp, lưu trữ các loại hồ sơ một cách có khoa học.

- Quản lý tốt khuôn dấu nhà trường, đóng dấu kịp thời các văn bản; Bảo đảm đúng nguyên tắc, có hiệu quả trong việc sử dụng khuôn dấu.

- Có ý thức tham mưu với Hiệu trưởng về công tác văn thư – lưu trữ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ tốt hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Chấp hành các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên khác trong nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Phát hành các biểu mẫu báo cáo nội bộ, tiếp nhận, xử lý và báo cáo Hiệu trưởng đúng thời gian qui định.

- Sắp xếp gọn gàng, ngăn lắp nơi làm việc, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.

- Mỗi tuần được nghỉ 1 ngày vào thứ 6, ngày nghỉ phải bàn giao khuôn dấu cho NV kế toán.


3. Nhân viên phụ trách thiết bị:

Nhà trường có 2 nhân viên thiết bị. Hai người tự sắp xếp sao cho mỗi người được nghỉ 1 ngày/tuần và nhà trường luôn có nhân viên thiết bị. Nhiệm vụ cụ thể từng người như sau:

 

a). Nhân viên TB1:

- Quản lý, tiếp nhận và bảo quản tài sản, trang thiết bị trong các phòng thực hành Vật lý, Hoá học, Sinh học, phòng học tin học, phòng nghe nhìn.

- Cập nhật các loại hồ sơ sổ sách quản lý, theo dõi tình hình sử dụng ĐDDH và tình hình hoạt động của các phòng chức năng.

- Có kế hoạch chuẩn bị ĐDDH theo yêu cầu của giáo viên bộ môn, phục vụ tốt các tiết thực hành thí nghiệm.

- Thường xuyên kiểm tra chế độ bảo trì các phòng máy, phục vụ tốt cho hoạt động dạy học.

- Phối hợp với nhân viên TB2 tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng về việc tổ chức quản lý, mua sắm bổ sung các thiết bị, ĐDDH trên cơ sở định mức kinh phí cho phép, phục vụ có hiệu quả hoạt động dạy học.

- Báo cáo, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp xử lý các trường hợp hư hao, mất mát tài sản của nhà trường.

- Thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên khác trong trường thực hiện các nhiệm vụ được giao.


b). Nhân viên TB2:

- Quản lý, tiếp nhận và bảo quản ĐDDH trong phòng thiết bị:

- Cập nhật các loại hồ sơ thiết bị theo đúng quy định của Bộ Giáo dục.

- Bảo quản, lau chùi, tu bổ thiết bị. Chống các hiện tượng làm mất, hư hỏng thiết bị.

- Sắp xếp đồ dùng dạy học và các vật dụng trong phòng thiết bị theo bộ môn, có khoa học sao cho giáo viên dễ lấy, dễ tìm. Đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.

- Chuẩn bị các đồ dùng dạy học theo yêu cầu của giáo viên.

- Thực hiện thống kê báo cáo việc tình hình sử dụng thiết bị dạy học hàng ngày, tuần, tháng, học kỳ.

- Báo cáo, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp xử lý các trường hợp hư hao, mất mát tài sản của nhà trường.

- Thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên khác trong trường thực hiện các nhiệm vụ được giao.


4. Nhân viên thư viện:

- Cập nhật, quản lý các loại hồ sơ thư viện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục.

- Bảo quản toàn bộ SGK dùng chung, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, báo chí, tài liệu … theo quy định đối với cán bộ thư viện.

- Sắp xếp sách và các vật dụng trong phòng thư viện có khoa học, giúp cho người đọc dễ lấy, dễ tìm, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.

- Làm tốt công tác bạn đọc, phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện công tác giới thiệu sách theo chủ đề, xây dựng tủ sách của trường ngày càng phong phú.

- Báo cáo, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp xử lý các trường hợp hư hao, mất mát tài sản của nhà trường.

- Thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên trong nhà trường thực hiện tốt công việc được giao.

- Mỗi tuần được nghỉ một ngày vào thứ 4 hằng tuần.

 

5. Nhân viên Y tế:

- Đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn về chăm sóc sức khoẻ học sinh, phối hợp với GVCN, Kế toán thực hiện tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT và lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho học sinh.

- Có kế hoạch, thường xuyên kiểm tra bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong trường học.

- Có kế hoạch, chủ động thực hiện các cuộc vận động phòng, chống dịch bệnh trong phạm vi nhà trường đồng thời có ý thức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

- Phối hợp với Kế toán xây dựng kế hoạch mua sắm các trang thiết bị, thuốc chữa bệnh phù hợp với yêu cầu chăm sóc sức khoẻ học sinh và tình hình cụ thể của nhà trường.

- Mỗi tuần được nghỉ một ngày vào thứ 5 hằng tuần.


6. Nhân viên phục vụ: (Hợp đồng theo NĐ 68)

- Thời gian làm việc: Mỗi ngày 6 giờ, ngoài ra khi nhà trường có công việc đột xuất phải có mặt theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ:

- Quét dọn, lau chùi, chuẩn bị nước uống, sắp xếp các loại tài sản phục vụ văn phòng, phòng làm việc, phòng nghỉ giáo viên, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh trường học.

- Phục vụ các buổi họp, các hội nghị của nhà trường và tổ chức chuyên môn bao gồm: Vệ sinh phòng họp, hội trường, sắp xếp bàn ghế, nước uống.

- Thường xuyên quét dọn, lau chùi các khu vệ sinh dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Khi BGH tiếp khách phải phục vụ tận tình, chu đáo.

- Có kế hoạch mua sắm các vật dụng cần thiết phục vụ hoạt động tạp vụ.


7. Nhân viên Bảo vệ:

Nhà trường có 2 nhân viên bảo vệ (Hợp đồng theo NĐ 68)

 - Thời gian làm việc: Hai người thay nhau trực luân phiên ngày và đêm kể cả ngày chủ nhật (lịch trực do tổ trưởng tổ HC-QT phân công).


* Nhiệm vụ chung:

- Bảo vệ an toàn, góp phần sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các loại tài sản.

- Mở và đóng cửa các phòng học, địa điểm làm việc theo kế hoạch công tác của nhà trường.

- Sắp xếp bố trí tài sản trong các phòng học, phòng làm việc theo chỉ đạo của BGH.

- Ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vụ việc làm hư hao, mất mát tài sản. Không cho bất cứ cá nhân, tập thể nào di chuyển, sử dụng các loại tài sản khi chưa được phép của Hiệu trưởng.

- Bảo vệ an ninh trật tự trong phạm vị khuôn viên của nhà trường. Thường xuyên kiểm tra ngăn chặn việc xâm nhập, gây rối trật tự trong giờ chính khoá và ngoại khoá.

- Bảo vệ trật tự trước cổng trường, thực hiện nghiêm túc quy định ra vào trường học với phong cách lịch sự, thái độ phục vụ tận tình.

- Kịp thời liên hệ, phối hợp với các cơ quan công an địa phương, giải quyết các trường hợp gây mất an ninh trật tự trước cổng trường.

- Điều khiển hiệu lệnh trống thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên khác trong nhà trường thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

* Nhiệm vụ riêng:

Nhân viên BV1:

- Kiểm tra, bảo dưỡng tài sản đồ gỗ, đồ mộc.

- Phục vụ nước uống cho học sinh.

 

Nhân viên BV2:

- Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, nước của nhà trường.

- Đóng mở điện nước phục vụ công tác dạy học đúng giờ (theo lịch học và lịch làm việc).

 

CHƯƠNG IV: NỀ NẾP LÀM VIỆC

Điều 12: Giờ giấc làm việc

1. Thời gian hoạt động của nhà trường:

+ Buổi sáng : Từ 7h00’ đến 11h45’.

+ Buổi chiều : Từ 13h00’ đến 17h30’.

 

2. Thời gian làm việc của cán bộ và nhân viên hành chính:

- Cán bộ và nhân viên làm việc đúng quy định theo giờ hành chính( trừ những trường hợp do cấp trên điều động). Những nhân viên hợp đồng ngoài các quy định trên còn phải thực hiện theo những yêu cầu do thủ trưởng đơn vị quy định trong hợp đồng nhân lực.

- Những cán bộ quản lý đúng ngày trực theo dõi hoạt động nhà trường phải có mặt đầu giờ hoạt động của nhà trường.

 

3. Thời gian làm việc của giáo viên ( bao gồm GVBM, GVCN lớp) :

- Bắt buộc giáo viên chủ nhiệm lớp phải có mặt tại trường trước giờ sinh hoạt 15 phút (ít nhất 2 lần/tuần), chịu trách nhiệm giám sát sinh hoạt 15 phút đầu giờ của lớp chủ nhiệm và kiểm danh sĩ số.

- Giáo viên bộ môn không có tiết đầu của buổi họp thì có thể không phải lên đầu giờ nhưng phải chịu trách nhiệm về những nội dung đã được các tổ chức thông báo, triển khai như: dạy dồn tiết, dạy thay....

 

Điều 13: Chế độ hội họp, báo cáo, thông báo.

1.Chế độ hội họp.

- Họp hội đồng trường : tối thiểu 2 lần/năm ( vào tổng kết học kỳ 1 và tổng kết năm học), thời gian họp vào giờ hành chính, mỗi buổi không quá 3 tiếng.

- Họp hội đồng giáo dục : 1 lần/tháng, họp vào giờ hành chính, mỗi lần không quá 3 tiếng( có thể thay thế họp bằng hình thức thông báo trên bảng thông báo).

- Họp giao ban :(Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng họp với các tổ chức đoàn thể, TTCM) 2 tuần1 lần vào chiều thứ hai các tuần, mỗi lần không quá 2 tiếng.

- Họp tổ chủ nhiệm : tối thiểu 2 tháng 1 lần, thời gian họp không quá 2 tiếng, họp vào giờ hành chính.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn : 2 lần/tháng, họp theo lịch của nhà trường, mỗi buổi họp không quá 3 tiếng. Trong buổi họp tổ kết hợp họp nhóm bộ môn.

- Họp đoàn thể : tối thiểu 1 lần /tháng, mỗi buổi họp không quá 3 tiếng( họp ngoài giờ hành chính)

 

2. Chế độ báo cáo:

- Các cá nhân, tập thể khi triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động phải thông qua lãnh đạo nhà trường hoặc người phụ trách.

- Các bản báo cáo phải thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời gian.

- Sau khi được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng phải báo cáo lại kết quả cho người phụ trách bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi.

 

2. Việc  thông báo:

- Các hình thức thông báo: Thông báo trên bảng thông báo; Thông báo trên phương tiện phát thanh; Thông báo trên trang Web; Thông báo bằng văn bản trực tiếp với từng cá nhân.

- Các bảng thông báo, nội dung thông báo phải rõ ràng , khoa học , đảm bảo tính sư phạm. Mỗi bảng thông báo phải ghi danh tổ chức( hoặc cá nhân) thông báo. Trường hợp thông báo là văn bản thì phải có chữ ký, đóng dấu của người có thẩm quyền đại diện: BGH, CT công đoàn, TT chuyên môn ....

 

Điều 14: Kỷ luật lao động

- Cán bộ giáo viên nếu ốm đau hoặc có việc đột xuất cần nghỉ phải báo cáo Hiệu trưởng và đề xuất phương án giải quyết phần công việc của mình với tổ trưởng chuyên môn để xin phép trước khi nghỉ.

- Nghỉ có lý do chính đáng là trường hợp có xin phép và được hiệu trưởng (hoặc người được uỷ quyền) đồng ý.

- Việc nghỉ dạy, nghỉ họp và các hoạt động khác có phép hoặc không phép đều ảnh hưởng đế viẹc đánh giá, xếp loại thi đua (cụ thể do hội đồng thi đua quy định).

- CB, GV, NV khi hội họp phải ngồi đúng vị trí, có sổ ghi chép, không mất trật tự và làm việc riêng, muốn phát biểu phải có tổ chức, chống các biểu hiện tự do vô kỉ luật.

- Hàng tháng theo lịch của BGH nhà trường các cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm về việc vào điểm theo đúng quy định.

- Giáo viên vào sổ điểm lớn sau khi có kết quả kiểm tra 1 tuần. Giáo viên vào điểm trong sổ điểm lớn mà có từ 7 lỗi trở lên/ môn/1 trang (kể cả lỗi sửa đúng quy định) thì phải thay lại sổ điểm.(tự mua).

 

Điều 15: Trang phục của giáo viên .

- Trang phục của giáo viên thực hiện theo đúng điều lệ trường THCS, THPT tuy nhiên giáo viên nữ có thể được sử dụng áo vét trong những ngày thường (đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ, có tính sư phạm) trên lớp. Riêng ngày thứ hai đầu tuần nữ mặc áo dài, nam thắt cà vạt.

- Trang phục của nhân viên : đảm bảo tính mỹ quan, phù hợp với công việc.

- Trang phục ngày lễ: Thực hiện theo quy định đã ban hành.

 

Điều 16: Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CBGV-NV

 - Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CBGV phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh. Nghiêm cấm việc trù dập, xúc phạm danh dự và thân thể của học sinh dưới bất kì hình thức nào. Khi làm việc với phụ huynh học sinh phải niềm nở, ân cần, lịch sự.

- Đối với nhân viên trong nhà trường: Phải niềm nở tiếp đón PHHS, HS và người đến liên hệ công tác, tránh những biểu hiện cáu gắt, ăn nói thiếu tôn trọng.

 

Điều 17: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác

- CBCNVC phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định khi tham gia giao thông(đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, có đầy đủ giấy phép lái xe, hồ sơ xe…). Tích cực tuyên truyền, giáo dục và tự giác phòng chống dịch bệnh. Thầy cô giáo không được sử dụng điện thoại di động, không được hút thuốc, uống rượu bia khi lên lớp và khi đang tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Tích cực nâng cao tinh thần tự giác, thực hiện tốt các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua: “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tham gia đầy đủ các phong trào hoạt động của nhà trường, ngành Giáo dục và các tổ chức đoàn thể xã hội.

 

Điều 18: Quy định về việc sử dụng tài sản công .

- Mọi thành viên trong nhà trường phải thực hiện tiết kiệm khi sử dụng điện, nước, điện thoại cơ quan và bảo vệ tài sản công.

- Việc mượn và sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm trước nhà trường về những sự cố do bản thân gây ra.

 

CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19: Thực hiện quy chế 

Quy chế này được hội nghị viên chức năm 2010 – 2011 thông qua, được niêm yết tại phòng hội đồng và đưa lên trang Web của trường, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có trách nhiệm thực hiện theo quy chế hoạt động. Giao cho ban thanh tra nhân dân, tổ chức đoàn thể và các cá nhân có liên quan theo dõi, giám sát, kịp thời xử lý những vi phạm của viên chức.

Quy chế hoạt động có thể được điều chỉnh, bổ sung hàng năm do Hội nghị viên chức đầu năm học quyết định.

 

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                Nguyễn Thái Sơn

Comments